คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรังสิมันตุ์ แมะจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรนาถ หลำภักดี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา เจ๊ะสะเฮาะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ มาลาเกษสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมิกา เจ๊ะสะเฮาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรินรดา เลพยัพ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรวิชญ์ ซามันนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราห์รักษ์ เจะซา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศธร มะภู่ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนิชา ละอิมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนนทลี วันฏเอนทรีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทกมล วันทองหล่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ เลพยัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐศาสตร์ เจ๊ะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรารถนา สนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1