คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮาซานะห์ ประดุงสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอยเรศ แมะจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอติพร กอศักดิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮุสนา ผึ่งผดุง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ สุมาณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา และมาน
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนารตี เกตุสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3