ครูสอนภาษาต่างประเทศ

นายกัมปนาท เทียนมณี
ครูสอนภาษาอาหรับ

Mr.PRINCE ANOBILA GHANAIAN AKAROTA
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.JEAN EVANGELISTA DE LOS REYES
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายพิเชษฐ์ ตั้งพงศ์พัฒนา
ครูสอนภาษาจีน