กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุณยาพร อ่ำเย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถกร จบศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววีรยา โพธิ์เงิน
ครูผู้ช่วย