กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวบุณยาพร อ่ำเย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววีรยา โพธิ์เงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3