กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุณยาพร อ่ำเย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววีรยา โพธิ์เงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3