พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุกัญญา สะและดี
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 2/3
หัวหน้าพี่เลี้ยงเด็ก

นางทัศนีย์ วังหิตัง
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุนันทา อย่าลืมญาติ
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสุนัดดา มะเด็น
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุมิตรา สุวรรณภูมิ
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางณิชกานต์ อามีน
พี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางรัชนี แสงศรี
พี่เลี้ยงเด็ก