กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเมืองพญาแถน เมืองศรีไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ