กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย เลิศจรรยานิมิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย วงศาโรจน์
ครู คศ.1

นายรุจโรจน์ กลมกลาง
ครูผู้ช่วย