กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย เลิศจรรยานิมิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเมืองพญาแถน เมืองศรีไชย
ครู คศ.1