กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเมืองพญาแถน เมืองศรีไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนริศ มุ่งเติมกลาง
ครูผู้ช่วย