ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ส.ค. 60 ถึง 27 ส.ค. 60 พิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา ผอ.ศักดิ์ดา ลาวังและคณะ
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาดคุณธรรม

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ครูสมชาย เลิศจรรยานิมิต
15 ส.ค. 60 ถึง 16 ส.ค. 60 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ครูจุรีรัตน์ สุดสาร
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ครูเพ็ญณภา พิศมัย
08 ส.ค. 60 กิจกรรม Asean Day

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ครูพัสตราภรณ์ ชนะภัย
04 ส.ค. 60 กิจกรรมตลาดนัดสานฝันสร้างอาชีพ

โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ครูธีระยุทธ อาจธะขันธ์