ครูสอนอิสลามศึกษา

นายวินัย สุไลมาน
ครูสอนอิสลามศึกษา
หัวหน้าครูสอนอิสลามศึกษา

นายวสรรค์ วังสตัง
ครูสอนอิสลามศึกษา

นายทวี โต๊ะมะห์
ครูสอนอิสลามศึกษา