ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรธนพร อรุณประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ดา ลาวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ พรหมผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางเอื้อมพร อุมมฤตกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แก้วอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล เฟื่องประดิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ สุวามิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา เสือจุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นางสงบสุข กลิ่นขจร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ภู่คล้าย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ อยู่คงดี
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ศานตินันท์
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต สมันเลาะห์
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยง ลาวัง
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509 - พ.ศ.2518
ชื่อ-นามสกุล : นายฟี โกฏิตระกูล
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช เข็มกลัด
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายผิน น้อยเกษ
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เสมอเหมือน
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ โมระการ
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง รักเจริญ
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :