คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ดา ลาวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยณรงค์ ขันผักแว่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐวัฒน์ คำก้อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา