ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา

                เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2471  โดยอาศัยศาลามัสยิดอิลดารุลมีนาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาในปีการศึกษา  2515  ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  แบบการศึกษาไม่บังคับ

                อาคารเรียนครั้งแรกเป็นศาลาสุเหร่าซึ่งปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ.2469  สิ้นเงิน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินเรี่ยไรจากประชาชน  ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันเสียสละทรัพย์และแรงงานซ่อมแซม  อีก 2 ครั้ง  คือวันที่  28  สิงหาคม  2492  รื้อพื้นผุออก  ถมดิน  ทำพื้นแทน  ต่อเติมเป็นมุขด้านหน้า  1  ห้อง  สิ้นเงิน  7,262.50  บาท  (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  วันที่  20  ธันวาคม  2500  ทำพื้นห้องเป็นไม้ตลอด  (ขออนุญาตจำหน่ายแล้ว)

                ปี พ.ศ. 2510  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน  367,000  บาท  (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  0217  ของกรมสามัญศึกษา  ดัดแปลงเป็นแบบตึก  ขนาด  6x9  เมตร  3  ห้องเรียน  และขนาด  6x10  เมตร  1  ห้องเรียน

                ปี พ.ศ. 2511  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสน              บาทถ้วน)  ต่อเติม  4  ห้องเรียนชั้นล่าง

                ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็นเงิน  480,000  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  017  ของกรมสามัญศึกษา  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง

                ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็นเงิน  112,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น             สองพันบาทถ้วน)  ซื้อที่ดินใช้ประโยชน์ของโรงเรียน เป็นเนื้อที่  3  งาน  50  ตารางวา

4  มิถุนายน  2522  ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานครหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน  1,438,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  880  ของกรุงเทพมหานคร  ขนาด 4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  ขนาด  9x 32  เมตร  ต่อมาเมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  2523  ได้ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก   4  ห้องเรียน  โดยใช้เงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน  450,000  บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

                19  กุมภาพันธ์  2530  ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน  99,000  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันบาท)  สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.10  เมตร  เนื้อที่ประมาณ  450  ตารางเมตร  และทำป้ายชื่อโรงเรียน  1  ป้าย

                6  ธันวาคม  2530  จัดงานเปิดป้ายมูลนิธิ  เลขทะเบียน  3587  กทม.  10  มีนาคม  2530  เงินทุน  140,000 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  เงินทุนเดิมสมทบ  4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)

                ปี  พ.ศ. 2532  ได้รับมอบที่ดื่มน้ำ  10  ที่  จากงบพัฒนาฯ  ส.ส.  กทม. เขต 13 และห้องส้วม  2  ที่นั่ง              (ห้องส้วมได้จำหน่ายแล้ว)  รวมเป็นเงิน  25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จำหน่ายแล้ว

ปี  พ.ศ. 2532  ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างห้องส้วมแบบ ศอ. 61  จำนวน  6  ที่นั่ง  เป็นเงิน  156,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  จำหน่ายแล้ว

ปี  พ.ศ. 2533  ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงโรงอาหาร  เป็นเงิน  70,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                ปี  พ.ศ. 2535  ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงโรงเรียนเป็นเงิน  1,525,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                ปี  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน  361,600  บาท  (สามแสนหกหมื่น            หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ถมดินสนาม  และสร้างท่อระบายน้ำ

                ปี  พ.ศ. 2542  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

                ปี  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณเงินกู้เวิลด์แบงค์  ปรับปรุงโรงเรียน

                ปี  พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขต  สร้างอาคารเรียน  5  ชั้น

                ปี  พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง

                ปี  พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขต  สร้างอาคารเรียน  5  ชั้น

ปัจจุบัน  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีอาคารทั้งหมด  4  หลัง  อาคารที่ 1 เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  อาคารที่  2  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  อาคารที่  3  เป็นอาคารคอนกรีต  5  ชั้น และอาคาร 4  เป็นอาคารคอนกรีต  5  ชั้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.88 KB