กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมาณพ รัตนวิไลย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมณฑามารถ อ่อนสำลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1