กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมาณพ รัตนวิไลย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางมณฑามารถ อ่อนสำลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธรัญรัตน์ ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงกมล สาภูงา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3