กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมาณพ รัตนวิไลย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางมณฑามารถ อ่อนสำลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธรัญรัตน์ ผาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดวงกมล สาภูงา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3