ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
ประจำปีการศึกษา 2562
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อ.1/1 16 19 35  
อ.1/2 16 19 35 อ.1=105
อ.1/3 19 16 35  
อ.2/1 15 15 30  
อ.2/2 15 18 33 อ.2=95
อ.2/3 16 16 32  
ป.1/1 22 14 36  
ป.1/2 22 15 37 ป.1=109
ป.1/3 21 15 36  
ป.2/1 22 16 38  
ป.2/2 22 16 38 ป.2=114
ป.2/3 19 19 38  
ป.3/1 16 14 30  
ป.3/2 15 14 29 ป.3=89
ป.3/3 19 11 30  
ป.4/1 18 14 32  
ป.4/2 18 14 32 ป.4=95
ป.4/3 17 14 31  
ป.5/1 17 17 34  
ป.5/2 18 15 33 ป.5=102
ป.5/3 15 20 35  
ป.6/1 18 16 34  
ป.6/2 19 16 35 ป.6=102
ป.6/3 20 13 33  
รวม 435 376 811  
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.38 KB