ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน 1 พฤศจิกายน 2565
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อ.1/1 15 15 28  
อ.1/2 15 13 28  
อ.1/3 18 10 28  
อ.1/4 16 11 27 อ.1 = 111
อ.2/1 13 14 27  
อ.2/2 15 13 28  
อ.2/3 16 11 27  
อ.2/4 15 12 27 อ.2=109
ป.1/1 21 17 38  
ป.1/2 18 20 38  
ป.1/3 19 19 38 ป.1=114
ป.2/1 14 22 36  
ป.2/2 20 17 37  
ป.2/3 20 18 38 ป.2=111
ป.3/1 13 18 31  
ป.3/2 15 15 30  
ป.3/3 16 15 31 ป.3=92
ป.4/1 19 11 30  
ป.4/2 14 18 32  
ป.4/3 19 11 30 ป.4=92
ป.5/1 18 19 37  
ป.5/2 22 16 38  
ป.5/3 24 13 37 ป.5=112
ป.6/1 21 8 29  
ป.6/2 18 11 29  
ป.6/3 12 17 29 ป.6=87
รวม 444 384 828  
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.49 KB