คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเพ็ญณภา พิศมัย
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเรณู มะลิพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอรนุช นุชมะหะหมัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงสมฤดี ซากีรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจันทร์เพ็ญ ผาติสุวัณณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวกมลพัชร สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางศศิธร บุญเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4