กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยาภรณ์ สมีนาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชนี สองสมุทร
ครู คศ.2 (ว)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุมาพร บุญเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวขวัญฤดี จันทร์ลุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสาวินา บุญเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิวัตร์ สังข์น้ำมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ