กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิตยาภรณ์ สมีนาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุมาพร บุญเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวินา บุญเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิวัตร์ สังข์น้ำมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ โคตรมะณี
ครูผู้ช่วย