กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีระยุทธ อาจธะขันธ์
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ ชนะกอ
ครูผู้ช่วย