กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีระยุทธ อาจธะขันธ์
ครู คศ.1