กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิสิทธิ์ พงษ์ลุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธีระยุทธ อาจธะขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1