กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางผาณิต ฮานาฟี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลามัย มะดะเรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสาคร หินขาว
ครู คศ.2

นางกุลทรัพย์ ภักดีราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพันธุ์ นิละไพจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุวนันท์ บินสอัด
ครูผู้ช่วย