กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุรีรัตน์ สุดสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปรียะดา ผ่านสำแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอมิตยา จันทร์สม
ครูผู้ช่วย