กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุรีรัตน์ สุดสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปรียะดา ผ่านสำแดง
ครู คศ.2

นางสาวอมิตยา จันทร์สม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐพงษ์ ชนะกอ
ครู คศ.1