กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุรีรัตน์ สุดสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปรียะดา ผ่านสำแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวโสภิดา เสนาโนฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพงษ์ ลาญาติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมิตยา จันทร์สม
ครูผู้ช่วย