กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุรีรัตน์ สุดสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปรียะดา ผ่านสำแดง
ครู คศ.2

นางสาวอมิตยา จันทร์สม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2