พนักงานสถานที่

นายอดินันท์ มามะ
พนักงานสถานที่
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายศุภชัย แสงสุข
พนักงานสถานที่

นายอดุลย์ อุ่นจิตร
พนักงานสถานที่

นางวรรณา มะเด็น
พนักงานทั่วไป