กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสางบุศรา เดวามัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอังคณา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนูรลีนาร์ มะเซ็ง
ครู คศ.1

นางสาวธนปรรณ แจบไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1