กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสางบุศรา เดวามัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอังคณา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนูรลีนาร์ มะเซ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนปรรณ แจบไธสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1