กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสางบุศรา เดวามัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังคณา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัสตราภรณ์ ชนะภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1