เจ้าพนักงานธุรการ

นางภาวินี โซ๊ะเฮง
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าเจ้าพนักงานธุรการ