ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ และปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา และกิจกรรม To Be Number One
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้งปฐมวัย ทำให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา จากกิจกรรมการเรียนรู้ได้ และยังรวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่มีการจัดแสดงผลงานโครงงานด้วย และกิจกรรม To Be Number One ให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา วันที่ 17 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,20:47   อ่าน 68 ครั้ง